Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom, stażom zawodowym oraz pośrednictwie pracy i środkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 144 Uczestników projektu w tym 80 kobiet i 64 mężczyzn, osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno – gospodarcze. Projekt dotyczy powiatów: konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.

Rekrutacja
trwa
od sierpnia
2019

Grupa
docelowa: 

144 osoby w tym 80 kobiet, 64 mężczyzn, osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub zwolnione w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno – gospodarcze na terenie województwa Wielkopolskiego z poniższych powiatów i gmin:

KONIŃSKI

 • Golina
 • Grodziec – gmina wiejska
 • Kazimierz Biskupi – gmina wiejska
 • Kleczew Kramski – gmina wijeska
 • Krzymów – gmina wiejska
 • Rychwał
 • Rzgów – gmina wiejska
 • Skulsk – gmina wiejska
 • Sompolno
 • Stare Miasto – gmina wiejska
 • Ślesin
 • Wierzbinek – gmina wiejska
 • Wilczyn – gmina wiejska
 • Konin

KOLSKI

 • Babiak – gmina wiejska 
 • Chodów – gmina wiejska 
 • Dąbie
 • Grzegorzew – gmina wiejska 
 • Kłodawa 
 • Koło – gmina wiejska
 • Koło 
 • Kościelec – gmina wiejska 
 • Olszówka – gmina wiejska 
 • Osiek Mały – gmina wiejska 
 • Przedecz

TURECKI

 • Brudzew – gmina wiejska
 • Dobra Kawęczyn – gmina wiejska
 • Malanów – gmina wiejska
 • Przykona – gmina wiejska
 • Tuliszków
 • Turek
 • Turek – gmina wiejska
 • Władysławów – gmina wiejska

KRYTYRIA REKRUTACYJNE:

 • osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych
 • osoby bezrobotne: 20 kobiet i 19 mężczyzn
 • osoby bierne zawodowe: 13 kobiet i 8 mężczyzn
 • osoby pracujące: 47 kobiet i 37 mężczyzn
 • zamieszkałe na terenie powiatów kolskiego, konińskiego i tureckiego

Projekt przewiduje profesjonalne szkolenia i doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, realizację kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń, catering dla 120 uczestników projektu

Dla każdego uczestnika przewiduje się:

 • pomoc doradcy zawodowego oraz poradnictwo i pośrednictwo pracy

  • doradztwo zawodowe – 4 godziny
  • poradnictwo i pośrednictwo pracy – 6 godziny przez cały okres trwania projektu dla 125 osób

 • realizację kursów zawodowych średnio 80 godzin (w tym zapewnienie materiałów, egzamin, certyfikat ukończenia kursu) dla 120 osób; dla 36 osób zwolnionych, bez zatrudnienia przewidziane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 8,71 brutto za każdą godzinę szkolenia (około 696,80 zł brutto za kurs) oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości 10 zł za każdy dzień szkolenia

Oferujemy kursy:

 1. Przedstawiciel handlowy z elementami promocji internetowej firmy
 2. Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe podnośnikowe

Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 36 osób zwolnionych, bez zatrudnienia

 • stypendium stażowe w wysokości 1.305,93 miesięcznie
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości 100 zł na miesiąc

Dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oferujemy:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości 60 godzin
 • doradztwo biznesowe 4h
 • bezzwrotna dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 24.057,00
 • pomostowe wsparcie finansowe przez okres 12-ciu miesięcy w wysokości 1.707,32
 • wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo – doradczych

  Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • Materiały edukacyjne

  Biuro projektu:
  ul. Kaliska 16A,
  62-570 Rychwał Telefon: 733-997-188

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1.914.717,64 zł
  Projekt realizowany w okresie od 2019-05-01 do 2020-11-30

  Aktualności

  Ścieżka 1

  Doradztwo indywidualne, szkolenie zawodowe, staże zawodowe

  Ścieżka 2

  Doradztwo indywidualne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości, Doradztwo Biznesowe indywidualne, Dotacja bezzwrotna i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

  Informacje dotyczące realizacji ŚCIEŻKI 1

  • Nabór rekrutacyjny do projektu trwa dla grupy: VII, VIII, IX, X i XI

  Ostrów Wielkopolski 13.03.2020

  INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
  FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  W związku z zakończeniem oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na
  rozpoczęcie działalności gospodarczej przedstawiamy poniżej ostateczną Listę rankingową, z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

  Lista Rankingowa Ostateczna

  Ostrów Wielkopolski 04.03.2020

  INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
  FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  W związku z zakończeniem obrad Komisji Oceny Wniosków poniżej przedstawimy
  Listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Lista rankingowa przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności

  PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  W terminie do 10.03.2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Human Discovers
  CAiR PKU Dapol Karina Jakubek), każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Uczestnik posiada możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które zdecydowały o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie, Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza. Odwołanie wnoszone przez Uczestnika zawiera szczegółowe
  uzasadnienie względem decyzji Beneficjenta.
  Odwołania będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania.
  Odwołanie należy złożyć wyłącznie w formie papierowej w Biurze Human Discovers CAiR PKU Dapol Karina Jakubek, ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana w dniu 18.03.2020r.

  Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2 nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.

  Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy składać:

  1. osobiście w siedzibie firmy, tj. Biuro Human Discovers, ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów
   Wielkopolski w terminie od 10.02.2020 do 20.02.2020r. w godzinach od 08:30 do 15:00
  2. lub za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany wyżej) – liczy się data wpływu.

  Wnioski mogą składać wyłącznie Uczestnicy Projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2” nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami, należy wypełnić elektronicznie, zaparafować na każdej stronie oraz podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem w wymaganych miejscach.

  W przypadku składania kserokopii dokumentów należy opatrzeć je opisem „za zgodność z oryginałem” wraz z datą oraz podpisem potwierdzenia zgodności. Wszystkie dokumenty składane należy spiąć trwale, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie, na której znajdować powinny się dane Uczestnika Projektu, numer projektu oraz dopisek „Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Dokumenty wymagane do złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  2. Biznes plan w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD),
  3. Kserokopia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku jeśli uczestnik
   projektu w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
   otrzymał pomoc de minimis),
  4. Zaświadczenie ukończenia szkolenia z ABC Przedsiębiorczości.
  5. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
  6. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  2. Biznes plan
  3. Karta oceny biznes planu
  4. Minimalne wymagania dotyczące biznes planu
  5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
  6. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia finansowego
  7. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznes planem
  8. Oświadczenie i niefinansowaniu wydatków z innych środków publicznych
  9. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego
  10. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji Transza nr
  11. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

  HARMONOGRAMY WSPARĆ

  ZADANIE 1: Doradztwo indywidualne

  • Spotkania z Doradcą Zawodowym – grupa V i VI
  • Spotkania z Doradcą Zawodowym – grupa II i IV

  ZADANIE 2: Szkolenie zawodowe z certyfikacją zewnętrzną

  • Szkolenie zawodowe z certyfikacją zewnętrzną
  • Szkolenie zawodowe pt. „Pracownik ds. administracji i sprzedaży” – grupa III

  ZADANIE 3: Staż zawodowy – 3 m-ce

  ZADANIE 7: Pośrednictwo pracy

  ZADANIE 1: Doradztwo indywidualne

  • Spotkania z Doradcą Zawodowym – grupa I i III

  ZADANIE 4: Wsparcie szkoleniowo – doradcze

  • 2 spotkanie indywidualne z Doradcą Biznesowym – grupa I
  • 1 spotkanie indywidualne z Doradcą Biznesowym – grupa I
  • Szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorczości” – grupa I i II

  ZADANIE 5: Przyznanie wsparcia finansowego – DOTACJA BEZZWROTNA

  ZADANIE 6: Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego

  Zapytania ofertowe

  Dokumenty do pobrania

  Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji i udziału w projekcie powinny zostać wydrukowane w formie oryginalnej, w kolorze.