OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu

Wysokie kwalifikacje = Sukces Zawodowy

Nr projektu

RPLU.10.04.00-06-0001/18

Okres realizacji

01.01.2020-31.12.2020

Lider

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek

Partner

PS EDUCATOR Paweł Stasieczek

Obszar realizacji

Gminy należące do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF):
 • Lublin (gmina miejska)
 • Wólka (gmina wiejska),
 • Strzyżewice (gmina wiejska),
 • Niemce (gmina wiejska),
 • Jastków (gmina wiejska),
 • Jabłonna (gmina wiejska),
 • Głusk (gmina wiejska),
 • Konopnica (gmina wiejska)
 • Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej),
 • Niedrzwica Duża (gmina wiejska),
 • Mełgiew (gmina wiejska),
 • Spiczyn (gmina wiejska)
 • Nałęczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
 • Lubartów (gmina miejska),
 • Lubartów – gmina wiejska (gmina wiejska)

cel projektu

Wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia nabyta przez udział w kompleksowym wsparciu u 84 UP(min.47kobiet,5 osób z niepełnosprawnościami)przewidzianych do zwolnienia,zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6mcy przed dniem przystąpienia do projektu,zamieszkujących na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego(wg.KC)osiągnięta od 01.01.20 do 31.12.20 r

GRUPA DOCELOWA

84 Uczestników Projektu(minimum 55%GD tj.47 kobiet) pracownicy przewidziani do zwolnienia(max.10% grupy docelowej tj.8 Uczestników Projektu)lub zagrożenizwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6mcy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkujących(zgodnie z KC)na terenie LOF.

Co najmniej 40% Uczestników Projektu (tj.35 Uczestników Projektu )stanowią osoby o niskich kwalifikacjach(do poz.ISCED3 włącznie)lub os.w wieku 50 lat i więcej(min.24 Uczestników Projektu).

Min.5% grupy docelowej (tj.5 osób)to osoby z niepełnosprawnością.

GŁÓWNY REZULTAT

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie- 26 kobiet/ 21 mężczyzn- 47 ogółem

OFEROWANE WSPARCIE

Projekt zakłada organizację form wsparcia prowadzących nabycia,podniesienia,uzupełnienialub zmiany kwalifikacji zawodowych/doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z woj.lubelskiego, działających w sektorze zielonej gospodarki(poza rolnictwem)tj.transportem zbiorowym,OZE,budownictwem i gospodarką odpadami.

Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci :

Indywidualnego doradztwa zawodowego z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania

Poradnictwem psychologicznym

Szkoleniami prowadzącymi do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończonymi uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje

Szkoleniami językowymi

Stażami służącymi nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu(dla osób bez zatrudnienia)

Pośrednictwem pracy

Osoby bez zatrudnienia otrzymają dodatkowo : zwroty kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe i stażowe, pozostali : materiały biurowe i dydaktyczne oraz wyżywienie podczas określonych zajęć.

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE: 842 349,02 zł